صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1-   بررسی دستاوردهای آموزشی و پژوهشی طب و داروسازی سنتی ایرانی
2-   توسعه طب سنتی و داروسازی سنتی ایرانی مبتنی بر قوانین و مقررات
3-   گذار درمان‌های سنتی ایرانی از منابع مکتوب تا بازار مصرف
4-   چالش‌ها و فرصت‌های پژوهش در طب و داروسازی سنتی ایرانی
5-   اخلاق در پژوهش‌های طب و داروسازی سنتی در ایران
6-   نقش پیشگیرانه طب سنتی ایران در پیشگیری از بیماری‌ها
7-   بازنگری بیماری‌های مزمن با رویکرد طب سنتی ایران