صفحه اصلی > مسئولین همایش
.: مسئولین همایش

رئیس کنگره :

      دکتر محمد هادی ایمانیه


دبیر علمی : 
  
         دکتر علیرضا صالحی


دبیر اجرایی :

         دکتر مهدی پاسالاراعضای کمیته علمی : 
 
   دکتر حسین رضایی زاده - دکتر محمود نجابت - دکتر عبدالعلی محقق زاده - دکتر علی فیروزآبادی - دکتر مصباح شمس - دکتر لادن دستغیب - دکتر بهیه نام آور جهرمی - دکتر آیدا حسین خانی - دکتر مجتبی حیدری - دکتر امیر محمد جلادت - دکتر مجید نیمروزی


اعضای کمیته اجرایی :

قائم مقام مدیر اجرایی :
دکتر سید حمد الله مساوات
دبیر خانه : عباس صادق فرد  - فرانک عالم‌بی‌زر - رویا عطارزاده - مهسا کمالی - شقایق احمدی

عنوان

شرح وظایف

افراد مسئول

تشریفات و اسکان:

وظیفه این کمیته، استقبال از میهمانان در بدو ورود و همراهی ایشان از فرودگاه، اسکان در هتل، رفع مشکلات بلیطهاي داخلی هواپیمایی میباشد.

 

 

آقایان دکتر دانشفرد، تفضلی و هوشیار

نقل و انتقالات:

 

وظیفه این کمیته، مهیا نمودن وسیله ایاب و ذهاب میهمانان میباشد. ·

 

آقایان دکتر دانشفرد، تفضلی و هوشیار

تغذیه:

 

وظیفه این کمیته، پذیرایی بین روز و همچنین پذیرایی ناهار و شام هاي کنگره میباشد. ·

 

آقایان دکتر دانشفرد، تفضلی و هوشیار

تدارکات:

 

وظیفه این کمیته مهیا نمودن کلیه ملزومات مورد نیاز در برگزاري کنگره میباشد. ·

 

آقایان دکتر ابوالقاسمی و صدیق

سمعی بصري:

وظیفه این کمیته، انجام امور مربوط به کنترل اسلایدها و دیگر امور مربوطه میباشد. ·

 

آقای صادقفرد

ارتباطات و روابط عمومی:

وظیفه این کمیته، تبلیغات قبل از شروع کنگره و ارتباط با نهادهاي خارج از دانشگاه به ·

منظور دریافت حمایت هاي آنان و نصب بیل بوردهاي تبلیغاتی میباشد.

 

آقای صادقفرد

ثبت نام:

این کمیته شامل افراد مستقر در دبیرخانه کنگره بوده و وظیفه آن، ثبت نام، رفع نواقص، صدور گواهی ·

و پاسخگویی پساز اتمام زمان کنگره می باشد.

 

خانم ها دکتر حاجی منفرد و استوار با نظارت خانم دکتر مصفا

برگزاري کارگاه ها:

وظیفه این کمیته، ثبت نام، اجرا، صدور گواهی و دیگر امور مرتبط به برگزاري کارگاهها ·

میباشد.

خانم دکتر رستمی و آقای دکتر صدیق