صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان پذیرش مقالات تا پایان آذر ماه 1394

(با توجه به تقاضاهای مکرر همکاران و دانشجویان محترم، مهلت پذیرش خلاصه مقالات تا تاریخ 15 دی‌ماه 94 تمدید شد.)
نتیجه داوری مقالات تا آخر دی ماه 1394
زمان برگزاری همایش 12 تا 14 اسفند ماه1394